بهترين را بخواهيد ...

هدف از آفرينش شما اينست كه جاّده اي را بيابيد كه در آن يگانه و استثنا باشيد ‏، عبور كردن از جاده ديگران يعني زندگي كهنه اي را مرور كردن ، اشتباه نكنيد ! مواظب باشيد ! ولي از تجربه هاي خوب و الگوهاي مناسب بهترين ها را با موقعيّت وجودي خويش استفاده كنيد ، راهي را كه ديگران رفته اند و به هدف رسيده اند، البته هدف نتيجه بخش ، مثبت و موفّق بوده را نرويد چون آنها رفته اند فرصت نيست و وقت بسيار كم ، از تجربه هاي ديگران حداكثر استفاده را بكنيد ، ولي در جادّه يگانه خود حركت و زندگي را خود تجربه نماييد.
undefined12.jpg

شما بهترين را بخواهيد و براي ديگران هم بهترين را آرزو كنيد ، مطمئن باشيد كه زندگي آنرا به شما خواهد داد.

/ 2 نظر / 36 بازدید
شعله

من هم با شما موافقم.