پست های ارسال شده در مهر سال 1386

ديالوگ عاشق

گفتي: عشق ؟   گفتم : ندارمگفتي: چه تهيدستي ! گفتم : عاشق نمي شومخنديدي و گفتي : آري ! بهتر ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 78 بازدید