پست های ارسال شده در فروردین سال 1386

اگر مراقب نباشم...

عشق من شبيه يك ماهي ستهمان طور لغزندهمدّت ها براي گرفتنشتور گسترده امحال به دام افتادهامّا هنوز لغزنده ...اگر مراقب ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 41 بازدید