* آقا من بعد از خوندن اين، ‌تا 5 دقيقه از خنده رو ميز كامپيوترم ولو شده بودم !!!

Dear Receiver
You have just received a Turkish computer virus.
Since we are not so technologically advanced in
Ardabil, this is a MANUAL virus. Please delete
all the files on your hard disk yourself and send
this virus to everyone you know. Thank you very much
for helping me.
Gazanfar the Hacker
f.giff.giff.giff.gif

/ 2 نظر / 30 بازدید
سمانه

خيلي با حال بود!!!!!!!!!!!!((((((((((:

مائده

با اينكه قبلا هم خونده بودمش ايندفعه بيشتر كيف داد!!!!moon_ma4@yahoo.com!!