زندگي

زندگي يك ترانه است ، بخوانيدش
زندگي يك بازي است ، بازي كنيدش
زندگي يك تلاش است ، انجام دهيدش
زندگي يك روياست ، تشخيص بدهيدش
زندگي يك فداكاري است ، بدهيدش
زندگي ، عشق است ، از آن لذّت ببريد

7.gif7.gif7.gif7.gif7.gif7.gif7.gif

/ 1 نظر / 25 بازدید